Lidmaatschap

Een muzikant is lid van onze muziekvereniging als hij of zij zich aanmeldt als lid van opstaporkest, fanfareorkest en/of slagwerkgroep of voor een muziekopleiding blaasinstrument of slagwerk. Leerlingen basisvorming muziek/blokfluit zijn aspirant-lid en betalen geen contributie.

Contributie*: de contributiebedragen worden jaarlijkse tijdens algemene ledenvergadering (februari) vastgesteld en gelden per kalenderjaar (van 1 jan t/m 31 dec). In 2015 is de contributie voor leden tot 18 jaar 88 euro en vanaf 18 jaar 104 euro. Bij dit bedrag is ook inbegrepen het gebruik en onderhoud van een instrument. Ondersteunende (niet-musicerende leden) betalen 100 euro. Niet-musicerende bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.

*Leerlingen betalen de contributie per cursusjaar op verzoek van ouders/verzorgers (1 juli t/m 30 juni). Vanaf het 5e cursusjaar gelden de hierboven genoemde contributiebedragen. Voor het 1e cursusjaar en het 2e t/m 4e jaar gelden andere, lagere, contributiebedragen.  

Betaling: na het vaststellen van de contributiebedragen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering ontvangen de leden een factuur. Inning per euro-incasso is ook mogelijk. Hiervoor kan een machtigingsformulier worden aangevraagd bij de penningmeester.

De contributie van leerlingen wordt in rekening gebracht samen met het cursusgeld bij aanvang van het nieuwe cursusjaar. Het totaalbedrag wordt in 3 termijnen  per euro-incasso geïnd, tenzij anders is afgesproken. Bij inschrijving voor een muziekopleiding wordt hiervoor een doorlopende machtiging ondertekend. Deze machtiging vervalt automatisch bij stoppen van de muzieklessen.

Beëindigen lidmaatschap kan alléén schriftelijk (mag per e-mail) bij het secretariaat en/of voorzitter vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar (dus vóór 1 januari). Te late ingediende of tussentijds beëindiging geeft geen recht op restitutie van (gedeeltelijk) contributiebedrag.

Uitzondering: leerlingen bieden wij de mogelijkheid tegelijk met het stoppen/beëindigen van de muziekopleiding/lessen (per 1 juli) hun lidmaatschap op te zeggen. Hiervoor is een stop/mutatieformulier beschikbaar (verkrijgbaar bij coördinator opleidingen). Dit formulier moet uiterlijk 30 juni dan wel vóór 1 juli van lopende cursusjaar bij de coördinator opleidingen binnen zijn. Zie hiervoor muzieklesvoorwaarden.